Финансови отчети и Уведомления

Тримесечните отчети съдържат:
Декларации от отговорните лица
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Финансов отчет по МСС
Вътрешна информация

Годишните отчети съдържат:
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет
Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Одиторски доклад